โครงสร้างฝ่ายฝึก

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.เด่นชัย สมปอง
อาจารย์ประจำฝ่าย
ติดต่อเรื่องการ Login
ปัญหาการป้อนข้อมูลสู่ระบบ
อาจารย์ศุภมิตร บุญทา
อาจารย์ประจำฝ่าย

ติดต่อเรื่อง
การออกนิเทศ

 


นางศุลีพร   อนันตธนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฝึก
ติดต่อเรื่องเอกสารต่างๆและอื่นๆ

Share:

Author: mungmee