Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมชี้แจงการใช้ระบบและการฝึกงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2566 ภาคปกติ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมการใช้ระบบฝึกงานภาค กศป.3/2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมการฝึกงาน 2/2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมชี้แจงการใช้ระบบและการฝึกงาน นักศึกษาปีการศึกษา 3/2564 กศป.

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

นักศึกษา กศป.ภาคเรียนที่ 3/2563 ส่งเอกสารตอบรับและรับสมุดบันทึกการฝึกงาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมชี้แจงการใช้ระบบและการฝึกงาน นักศึกษาปีการศึกษา 2/2563

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมนศ ฝึกงาน 2/2562

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมชี้แจงการใช้ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมชี้แจงการใช้ระบบและการฝึก นศ กศป.3/2561

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมต่างๆ

อบรมการฝึกงาน

Continue Reading...