Posted in ตำแหน่งงานที่เปิดรับฝึกงาน

บริษัท ในเครือ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น

ชื่อสถานที่ฝึกงาน บริษัท …

Continue Reading...
Posted in ตำแหน่งงานที่เปิดรับฝึกงาน

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)

ชื่อสถานที่ฝึกงาน ที่ทำกา…

Continue Reading...
Posted in ตำแหน่งงานที่เปิดรับฝึกงาน

สำนักงานพัฒนาธูรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร

ชื่อสถานที่ฝึกงาน สำนักงา…

Continue Reading...
Posted in ตำแหน่งงานที่เปิดรับฝึกงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ชื่อสถานที่ฝึกงาน องค์การ…

Continue Reading...
Posted in ตำแหน่งงานที่เปิดรับฝึกงาน

บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด

ชื่อสถานที่ฝึกงาน บริษัท …

Continue Reading...
Posted in ตำแหน่งงานที่เปิดรับฝึกงาน

บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร

ชื่อสถานที่ฝึกงาน บมจ.โฮม…

Continue Reading...
Posted in ตำแหน่งงานที่เปิดรับฝึกงาน

หจก.มัลติเคิล ลาจเน็จ

ชื่อสถานที่ฝึกงาน หจก.มัล…

Continue Reading...